Granty badawcze

Dział Grantów i Badań Naukowych powstał w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP w 2012 roku w odpowiedzi na dynamiczny rozwój współczesnej medycyny. Wielu naukowców zatrudnionych w CBR zajmuje się m.in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod w profilaktyce, diagnostyce, terapii i rehabilitacji pacjentów.

Głównym celem Działu Grantów i Badań Naukowych jest:

wzmocnienie powiązań między nauką a gospodarką

wdrażanie mechanizmów zwiększających wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce przemysłowej,

zwiększenie udziału młodych naukowców korzystających z funduszy naukowych,

umożliwienie naukowcom rozwoju oraz bycie częścią zmieniającej się rzeczywistości,

Środki na uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowane granty współfinansowane są z różnych źródeł, w tym z programów strategicznych (STRATEGMED) realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ponadto naukowcy z Centrum Badawczo-Rozwojowego pozyskali środki na finansowanie badań w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, SONATA).

research-grants

Środki na uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem badań prowadzony przez CBR jest wzrost konkurencyjności nauki poprzez tworzenie struktur organizacyjnych i procedur, które pozwolą nam na:

podnoszenie jakości badań

wzmacnianie powiązań między nauką a rynkiem

wzrost wykorzystania środków przeznaczonych na naukę przez młodych naukowców

wdrożenie mechanizmów zwiększających poziom wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce przemysłowej

Jednym ze źródeł finansowania grantów badawczych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z tych środków finansowane są projekty badawcze (granty), w tym:

projekty STRATEGMED w których AHP występuje jako LIDER lub PARTNER

projekt Programu „Badania Stosowane”, w którym AHP jest PARTNEREM

The Center carries out research both individually and in large consortia, as a member and also as a project leader. Below is a list of the grants implemented:

Technologia otrzymywania stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku (MICROINJSTENT)

Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizowany w ramach konsorcjum:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (Lider)

American Heart of Poland S.A.

Umowa numer: POIR.04.01.02-00-0105/17-00

Okres realizacji:

2020-04-01 - 2022-06-30

Wartość projektu:

PLN 1,365,659.10.

Dofinansowanie:

PLN 1,270,062.96.

Dofinansowanie AHP

PLN 910,860.60.

Wpływ chondrocytów na odpowiedź biologiczną i gojenie się mostka po sternotomii

Wpływ lokalnego dostarczania allogenicznych chondrocytów na odpowiedź biologiczną i gojenie się struktur kostnych mostka po sternotomii

Celem projektu jest obserwacja i ocena biologii chondrocytów mostka, pochodzenia świńskiego, hodowanych in vitro w celu regeneracji uszkodzonego mostka po zabiegach sternotomii pośrodkowej.

Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 13 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Umowa numer: UMO – 2017/25/B/NZ5/02582

Okres realizacji:

04.04.2018-04.04.2021

Wartość projektu:

PLN 999,460.00.

Dofinansowanie:

PLN 999,460.00.

Doosierdziowa terapia kardiomiopatii za pomocą komórek macierzystych

Innowacyjna doosierdziowa terapia kardiomiopatii niedokrwiennej za pomocą komórek macierzystych i cytokin uwalnianych z biodegradowalnych mikrosfer

Celem projektu jest ocena farmakokinetyki cytokiny SDF-1 alfa pochodzenia endo i egzogennego oraz badanie efektów tkankowych, w tym ocena zmniejszenia powierzchni zawałowej serca, po podaniu biodegradowalnych mikrosfer uwalniających SDF-1 do worka osierdziowego z równoczesnym dożylnym podaniem komórek macierzystych.

Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 12 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Umowa numer: UMO – 2016/23/B/NZ5/02517

Okres realizacji:

01.10.2017-30.09.2021

Wartość projektu:

PLN 1,335,840.00.

Dofinansowanie:

PLN 1,335,840.00.

Wykorzystanie telemedycyny w rehabilitacji kardiologicznej (RESTORE)

Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Projekt zakłada poprawę rokowania odległego populacji pacjentów z chorobą wieńcową przez stworzenie, wprowadzenie i ocenę optymalnego modelu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z adekwatnym leczeniem choroby wieńcowej.

Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED przez konsorcjum:

American Heart of Poland S.A. – Lider Projektu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

DrEryk SA.

Akademia Górniczo-Hutnicza

mTree Medical Solutions Sp. Z o.o.

Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW

Umowa numer: STRATEGMEDII/269043/20/NCBR/2017

Okres realizacji:

01.03.2016-30.06.2021

Wartość projektu:

PLN 15,996,230.00

Dofinansowanie:

PLN 13,509,982.00.

Dofinansowanie AHP:

PLN 3,828,655.00.

Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych

Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji lub jego sąsiedztwie w Mieście Bytom. W ramach projektu pacjenci objęci są usługą telemonitoringu EKG przez 12 miesięcy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziała9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Realizowany w konsorcjum:

VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu

American Heart of Poland S.A.

Umowa numer: UDA RPSL.09.02.01 24 02H9/19

Okres realizacji:

2020-04-01 - 2021-09-30

Wartość projektu:

PLN 1,365,659.10.

Dofinansowanie:

PLN 1,270,062.96.

Dofinansowanie AHP:

PLN 910,860.60.

Opracowanie biodegradowalnego stentu (APOLLO)

Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości

Celem projektu jest opracowanie nowego, cienkoprzęsłowego, biodegradowalnego stentu wewnątrznaczyniowego elutującego sirolimus (PBES), a także jego całościowa ocena w warunkach przedklinicznych.

Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED przez konsorcjum:

American Heart of Poland S.A. – Lider Projektu

Balton Sp. z o.o.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Politechnika Śląska

Wojskowa Akademia Techniczna

Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi

Umowa numer: STRATEGMED2/269760/1/NCBR/2015

Okres realizacji:

01.09.2015 -28.02.2021

Wartość projektu:

PLN 13,914,129.36

Dofinansowanie:

PLN 11,428,705.00

Dofinansowanie AHP:

PLN 1,384,640.00.

Pierwsza polska niskoprofilowa zastawka implantowana przezskórnie (INFLOW)

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki implantowanej przezskórnie

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej generacji, niskoprofilowych, rozprężanych na balonie, samopozycjonujących zastawek aortalnych „InFlow” przy użyciu nowych materiałów kompozytowych oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED przez konsorcjum:

American Heart of Poland S.A. – Lider Projektu

Balton Sp. z o. o

Śląskie Centrum Chorób Serca

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczno-Technologiczny

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Grodziec Śląski Sp. Z o.o.

Innovations For Heart and Vessels Sp. Z o.o.

Heart Team Sp. z o.o.

Umowa numer: STRATEGMED1/233166/6/NCBR/2014

Okres realizacji:

01.11.2014-31.07.2018

Wartość projektu:

PLN 14,139,314.45

Dofinansowanie:

PLN 11,187,654.87

Dofinansowanie AHP:

PLN 1,473,210.11.

Opracowanie metody otrzymywania stentów uwalniających lek (BSM STENT)

Opracowanie metody otrzymywania smorozprężalnych, biodegrawalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających lek.

Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego, samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie, innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez konsorcjum:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu – Lider Projektu

American Heart of Poland S.A.

Innovations For Heart and Vessels Sp. Z o.o.

Umowa numer: PBS3/A9/38/2015

Okres realizacji:

01.04.2015-30.09.2018

Wartość projektu:

PLN 4,750,484.00.

Dofinansowanie:

PLN 3,941,095.00

Dofinansowanie AHP:

PLN 1,452,515.50.

Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia (MONITEL)

Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia

Projekt ma na celu wytworzenie urządzeń do zdalnej diagnostyki pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Aby osiągnąć ten cel, obowiązkowe jest opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu, umożliwiającego zdalną ciągłą ocenę różnych parametrów przewidywania zdarzeń sercowo-naczyniowych z możliwością wcześniejszej interwencji.

Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED przez konsorcjum:

Śląskie Centrum Chorób Serca – Lider Projektu

American Heart of Poland S.A.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.

Ente sp. z o.o.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Techniki Komputerowych

Kardio - Med. Silesia Sp. z o.o.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Novum SA

Umowa numer: 1/233221/3/NCBR/2014

Okres realizacji:

01.09.2014-31.12.2016

Wartość projektu:

PLN 19,300,000.00.

Dofinansowanie:

PLN 15,425,000.00.

Dofinansowanie AHP:

PLN 715,227.75.

Wpływ śródściennego wstrzyknięcia cholesterolu celem rozwoju modelu aterosklerozy

Wpływ śródściennego wstrzyknięcia cholesterolu w warunkach hiperglikemii i diety wysokocholesterolowej na odpowiedź naczyniową celem rozwoju modelu aterosklerozy u świni domowej.

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA 6 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Umowa numer: UMO-2013/11/D/NZ5/03820

Okres realizacji:

11.2014-12.2015

Wartość projektu:

PLN 316,100.00.

Dofinansowanie:

PLN 316,100.00.

Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

Projekt polegał na:

wykonaniu prac budowlanych,

zakupie urządzeń,

zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

W wyniku realizacji projektu powstała część kliniczna oraz zaplecze doświadczalne Centrum B+R.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

Umowa numer: UDA-POIG.04.05.02-00-100/09-00

Okres realizacji:

07.2010 - 12.2011

Wartość projektu:

PLN 36,313,750.00

Dofinansowanie:

PLN 18,156,875.00